ssoske.skSSO? Postupimská 37, Ko?ice

ssoske.sk Profile

ssoske.sk

Title:SSO? Postupimská 37, Ko?ice

Description:Súkromná stredná odborná ?kola v Ko?iciach ponúka ?túdium v odbore grafik digitálnych médií, dizajn, obchodná akadémia, hotelová akadémia, mechanik po?íta?ovych sietí v príjemnom prostredí súkromnej ?koly.

Keywords:maturita pre pracujúcich, grafik, dizajn, hotelová akadémia, obchodná akadémia, sie?ové technológie, SO? ko?ice, odborná ?kola ko?ice, súkromná ?kola ko?ice, pomaturitné ?túdium

Discover ssoske.sk website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

ssoske.sk Information

Website / Domain: ssoske.sk
Website IP Address: 195.210.29.169
Domain DNS Server: ns1.websupport.sk,ns3.websupport.sk,ns2.websupport.sk

ssoske.sk Rank

Alexa Rank: 5569546
existsite Rank: 2
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ssoske.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,737
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue: $307
Yearly Revenue: $3,737
Daily Unique Visitors: 942
Monthly Unique Visitors: 28,260
Yearly Unique Visitors: 343,830

ssoske.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
maturita pre pracujúcich 1 1.10%
grafik 1 0.27%
dizajn 1 0.27%
hotelová akadémia 2 1.57%
obchodná akadémia 3 2.37%
sie?ové technológie 0 0.00%
SO? ko?ice 0 0.00%
odborná ?kola ko?ice 0 0.00%
súkromná ?kola ko?ice 0 0.00%
pomaturitné ?túdium 4 3.57%

ssoske.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server Apache
Date Tue, 20 Feb 2018 01:50:55 GMT

ssoske.sk Traffic Sources Chart

ssoske.sk Alexa Rank History Chart

ssoske.sk aleax

ssoske.sk Html To Plain Text

SSO? Postupimská 37, Ko?ice úvod Aktuality ?túdium Termíny vyu?ovania pre externistov 2016/17 Rozvrhy - externé/ve?erné ?túdium ?iacka kni?ka Organizácia ?kolského roka 2016/17 ?tudentské aktivity/akcie Odborná prax ?tudentov Certifikáty pre ?tudentov Platba ?kolného Projekty ?koly Dokumenty na stiahnutie Záujmové krú?ky Preukaz ISIC Uchádza?i ?tudijné odbory pre ?k. r. 2017/18 Podmienky ?túdia Denné maturitné ?túdium Ve?erné maturitné ?túdium Pomaturitné a vy??ie odborné ?túdium Prihlá?ka Odborné predmety Odborné u?ebne Platba ?kolného PRIJíMA?KY 2017 Talentové skú?ky - VYSLEDKY 30.3.2017 Bezplatny prípravny kurz na prijíma?ky 25.4.2017 Prijímacie konanie pre ?iakov Z? do 1. ro?. ?tudijné odbory pre ?k. r. 2017/18 Pomaturitné ?túdium Maturita pre DOSPELYCH úspechy na sú?a?iach Cisco akadémia Fotogaléria Kontakt SúKROMNá STREDNá ODBORNá ?KOLA Postupimská 37, Ko?ice 1. MIESTO v barmanskej sú?a?i Cassovia Cup 2017 Na?a ?tudentka 2. ro?níka odboru Hotelová akadémia - Soňa Vargová... ?ítaj ?alej Prijímame prihlá?ky od dospelych uchádza?ov o maturitné, pomaturitné a vy??ie odborné ?túdium ?ítaj ?alej BEZPLATNé prípravné kurzy na prijímacie skú?ky: SJL, MAT, ANJ 25.4.2017 prijímame prihlá?ky ?ítaj ?alej Grafik digitálnych médii Dizajn graficky a priestorovy Mechanik po?íta?ovych sietí Obchodná akadémia / Obchodná bilingválna Hotelová akadémia Mana?ment regionálneho cestovného ruchu Daňové slu?by - vy??ie odborné ?túdium Aktuálne info Kalendár Rozvrh hodín Oznamy ?tudijné odbory Denné maturitné ?túdium Pomaturitné ?túdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria ?kola bola zaradená do siete strednych ?k?l na základe rozhodnutia Ministerstva ?kolstva SR ?íslo 384/99-45 z roku 1999 ako Súkromná obchodná akadémia - bankovníctvo pre pomaturitné ?túdium. Svoju ?innos? za?ala s ú?innos?ou od 1. septembra 2000 ako prvé pomaturitné ?túdium ?tudijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Od ?kolského roku 2002/2003 ?kola za?ala poskytova? aj maturitné ?túdium v tomto ?tudijnom odbore, a to v dennej i ve?ernej forme. Partneri ? ? História ?koly V?eobecné informácie Vedenie ?koly Vychovny poradca Pedagógovia Práca u nás ? 2017 SSO? | V?eobecné vyhlásenie | Design by SIXNET

ssoske.sk Similar Website

Domain WebSite Title
zspostupimke.edu.sk uvod - Základná ?kola Postupimská 37
airtrans.sk Transfer KO?ICE - BUDAPE?? - KO?ICE - AIRTRANS.sk
hotelbankov.sk Hotel Ko?ice, Hotel Bankov Ko?ice
letiskosice.com Letisko Ko?ice - Ko?ice International Airport
airportkosice.sk Letisko Ko?ice
regionkosice.com Ko?ice: Kosice Region
glamoursalon.sk Glamour Studio Ko?ice
visitkosice.eu VisitKosice - KO?ICE- Tourism
kosicekrasna.sk Mestská ?as? Ko?ice Krásna
atrium-optima.sk Atrium Optima Ko?ice
rekviem.sk Rekviem Ko?ice
zookosice.sk ZOO Ko?ice
lokomotiva.sk Lokomotíva a.s., Hotel Ko?ice, Ubytovanie Ko?ice
kosice.sk Oficiálne stránky mesta Ko?ice
cassoviaexpres.sk cassoviaexpres.sk | Transfér Ko?ice Budape??
meleskosice.sk MESTSKé LESY KO?ICE a.s.
tonel.sk Auto?kola Tonel Ko?ice
cw-kosice.sk City Wellness Ko?ice - News